УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Овим актом се Посетиоци вебсајта и Претплатници на обавештења информишу о томе који лични подаци се прикупљају преко вебсајтова Руковаоца “Фондација Регистар националног интернет домена Србије“, са регистрованим седиштем на адреси Жоржа Клемансоа 18а, Београд-Стари Град, матични број: 17680544 (у даљем тексту: РНИДС) који се налазе на доменима rnids.rs, domen.rs, dids.rs и rsnog.rs, о сврси и основу обраде, поукама о правима Посетиоца вебсајта и Претплатника на обавештења, процедурама у случају инцидената, пристанку, као и осталим релевантним чињеницама везаним за обраду података о личности Посетиоца вебсајта односно Претплатника на обавештења.

Политика приватности информише Регистранте назива интернет домена (даље: Регистранти), као и административне и техничке контакте при регистрацији о томе који лични подаци се прикупљају од стране РНИДС-а приликом регистрације назива домена, дужине чувања података, поуке о правима Регистраната, процедуре у случају инцидената, као и сагласност Регистаната да РНИДС може прикупљати, обрађивати и чувати њихове личне податке, како је даље у тексту прописано. Даље, информише Учеснике на скуповима ради размене информација, сврхе и основа њихове обраде.

Вебсајт користи податке Посетиоца вебсајта/Претплатника на обавештења у складу са овом Политиком приватности, и обавезује се да ће чувати приватност свих Посетиоца вебсајта/Претплатника на обавештења, да ће прикупљати само неопходне, основне податке о Посетиоцима вебсајта/Претплатницима на обавештења, односно податке неопходне за пословање вебсајта, испуњавање уговорених обавеза, информисање Посетиоца вебсајта/Претплатника на обавештења, у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге, све у складу са Политиком приватности.

За све што није регулисано овом Политиком приватности, примењиваће се Правилник о заштити података о личности Регистраната/Посетиоца вебсајтова/Претплатника на обавештења (даље: Правилник), други општи акти РНИДС-а и Закон о заштити података о личности Републике Србије. На захтев Субјекта обраде, РНИДС ће омогућити увид у Правилник, у складу са Законом.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА

Појмови коришћени у Политици приватности имају значење дефинисано у Правилнику.

Регистрант, Администативни и технички контакт, Посетилац вебсајта, Учесник на скуповима и Претплатник на обавештења сви заједно су означени појмом Субјекти обраде.

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ПРИКУПЉАЈУ И ОБРАЂУЈУ

РНИДС прикупља и обрађује неке од следећих података односно следеће податке Регистраната и Административног и техничког контакта све у складу са чланом 8 Општих услова:

  • име и презиме;
  • адреса пребивалишта;
  • адреса е-поште (e-mail);
  • број телефона.

РНИДС прикупља и обрађује неке од следећих података односно следеће податке Посетиоца вебсајта и Претплатника на обавештења:

  • IP адреса;
  • адреса е-поште (e-mail).

РНИДС прикупља и обрађује неке од следећих података односно следеће податке Учесника на скуповима:

  • име и презиме;
  • адреса е-поште (e-mail);
  • снимци и фотографије учесника;
  • други потребни подаци, а који не спадају у посебне врсте података о личности.

У зависности од тога да ли је лице Регистрант, Административни или технички контакт, Посетилац вебсајта, Претплатник на обавештења или Учесник на скуповима, РНИДС обрађује појединачне податке за сваку од категорија како је чланом 4, Правилника прописано.

У циљу унапређења услуге на веб страницама, и побољшању искуства Посетилаца вебсајта приликом прегледања странице, РНИДС прикупља податке од интернет прегледача Посетилаца вебсајта односно Cookies (Колачиће), а више детаља о политици прикупљања колачића се може сазнати на страници: https://dids.rs/politika-koriscenja-kolacica/ (Политика коришћења колачића).

РНИДС не прикупља личне податке од особа млађих од 18 година, уз постојање намере. Уколико РНИДС утврди да у свом поседу има личне податке таквих особа, одмах по сазнању ће тражити сагласност родитеља.

ОСНОВ И СВРХА ОБРАДЕ

Детаљан опис сврха и правних основа обраде за сваки од појединачних категорија података о личности се могу пронаћи у члану 5, Правилника.

Поред извршења уговорне обавезе, испуњења правних обавеза и легитимног интереса, РНИДС обрађује податке о личности и по основу пристанка.

Пристанак дат од стране Субјекта обраде може бити дат у засебној форми, са јасним и истакнутим насловом „Пристанак“, а садржина истог је у оквиру предметног члана описана информисано, транспарентно, разумљиво, доступно, употребом јасних и једноставних речи на начин прописан Законом.

Субјект обраде има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива. Пре давања пристанка лице на које се подаци односе мора бити обавештено о праву на опозив, као и дејству опозива. Опозивање пристанка мора бити једноставно, као и давање пристанка.

ПРАВА ПО ОСНОВУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Субјект обраде, у складу са важећим прописима, поседују следећа права:

Право на информисаност

Сваки Субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на информацију и приступ подацима које о њему РНИДС чува и обрађује.

Право на исправку података о личности

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на исправак нетачних података које о њему РНИДС чува и обрађује.

Право на брисање података о личности

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева брисање личних података које РНИДС о њему чува и обрађује, уколико су испуњени законом прописани услови.

Право на ограничавање обраде

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева ограничавање обраде свих личних података које РНИДС о њему чува и обрађује, уколико су испуњени законом прописани услови.

Право на извештавање у вези с исправком или брисањем података о личности или ограничењем обраде

РНИДС је обавезан да обавести субјекта обраде о предузетим мерама у погледу његовог захтева за исправку, брисање или ограничење обраде личних података.

Право на преносивост података о личности

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право да захтева од РНИДС-а да му омогући пренос података код другог руковаоца, у електронском и једноставно преносивом формату.

Право на приговор

Сваки субјект обраде података, који је РНИДС-у доставио личне податке, има право на приговор у случају да се са његовим личним подацима поступа супротно овој Политици приватности и важећим прописима.

СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Подаци Регистраната и Административних и техничких контаката из члана 4.2. Правилника, складиште се у електронској форми код РНИДС-а, на начин како је Правилником дефинисано.

Подаци о личности Посетилаца вебсајта, Претплатника на обавештења и Учесника на скуповима, складиште се у електронској форми код РНИДС-а и обезбеђени су одговарајућим безбедносним стандардима.

ОБРАЂИВАЧИ, ЗАЈЕДНИЧКИ РУКОВАОЦИ И ТРЕЋА ЛИЦА

РНИДС је овлашћен да за потребе испуњавања обавеза из Услова коришћења, законских обавеза, одржавања сервиса, унапређења његовог рада, користи услуге књиговодствених агенција, програмера, ИТ консултаната и других спољних и интерних сарадника, за чији рад и резултате одговара у складу са Законом.

РНИДС гарантује да ће Обрађивач применити потребне техничке, организационе и кадровске мере, тако да се обрада врши у складу са Законом и да се обезбеде адекватна заштита података о личности Корисника Сервиса Руковаоца/ Посетиоца вебсајта/ Претплатника на обавештења.

РНИДС прикупља и обрађује податаке од Регистранта/Административног и техничког контакта заједнички са Овлашћеним регистром, а све у циљу  обављања послова регистрације назива националних интернет домена.

Уколико настане потреба да РНИДС треба да достави личне податке трећој страни, а са којом је у уговорном односу, РНИДС ће у том уговору обавезати ту уговорну страну да примењује важеће прописе и политику приватности РНИДС-а. У случају да постоји законска обавеза, РНИДС ће доставити личне податке трећем лицу уколико добије захтев који испуњава законом прописане услове.

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА

Приликом процене потребног нивоа успостављене безбедности података о личности РНИДС узима у обзир и прати ниво технолошких достигнућа као и трошкове њихове примене, затим природу, обим, околности и сврху обраде података и на основу тих параметара процењује вероватноћу наступања ризика, односно потенцијалног нивоа ризика за права и слободе Субјекта обраде.

РНИДС има одговарајућа правила и процедуре за заштиту података о личности од неовлашћеног приступа, губитка, злоупотребе, измене или уништења. Упркос томе, не може се у потпуности гарантовати безбедност од свих потенцијалних опасности. Према правилима РНИДС-а, приступ личним подацима имају само особе које у циљу обављања посла морају да знају те податке и у обавези су да чувају тајност тих података.

У случају инцидента, РНИДС има политику реаговања и обавештавања и установљен тим за инциденте, који ће одмах предузети одговарајуће кораке и извршити процедуру за поступање у случају инцидента.

Уколико дође до угрожености података о личности, РНИДС ће предузети све неопходне мере обавештавања и заштите предвиђене Законом, укључујући обавештавање надлежног Надзорног органа, као и Субјеката обраде уколико су испуњени услови из Политике приватности и Закона, како је ближе дефинисано Правилником.

ВРЕМЕ ЧУВАЊА ПОДАТАКА И ЊИХОВО БРИСАЊЕ

Подаци Регистранта/Административног и техничког контакта чувају се 10 година од дана истека регистрације. Лични подаци прикупљени у преосталим случајевима чувају се док постоји потреба за њиховом обрадом, као и сагласност субјекта обраде података.

Време чувања осталих категорија података о личности дефинисано је Правилником.

ИЗМЕНА ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

РНИДС задржава право да измени ову Политику приватности. РНИДС ће све промене ове Политике приватности објавити на свом сајту на адреси rnids.rs.

КОНТАКТ ПОДАЦИ РУКОВАОЦА

У случају потребе за тумачењем одредби Политике приватности, остваривања права Субјеката обраде из члана 4 Правилника, као и других Законом предвиђених питања, Субјекти обраде се могу обратити РНИДС-у на следећу адресу е-поште: privacy@rnids.rs.