Сајт Књиговодствене агенције „Алибрис“ посетиоцима пружа бесплатно саветовање и подршку у примени прописа који се односе на њихово пословање. Ажуран бесплатан садржај на тему пореза, финансија и књиговодства објављује се редовно на блогу, а постоји и онлајн интеракција са посетиоцима сајта кроз питања и одговоре.

Финалиста РНИДС-овог Конкурса „Прави примери интернет присуства“.

Погледајте: domen.rs/knjigovodja-na-internet

Покровитељи: